Regnskap og bokføring

Løpende bokføring og avstemming

Løpende bokføring og avstemming

Bokføring av et selskaps bilag er hva som i all hovedsak anses som selve regnskapsføring. Bokføring er prosessen med å registrere økonomiske transaksjoner, også kjent som bilag, i regnskapsprogrammet. De bokførte opplysningene danner grunnlaget til både årsregnskapet og ligningspapirene. Avstemming av bokførte opplysninger er en regelmessig prosess for å sikre nøyaktighet og balanse i regnskapet ved å sammenligne de bokførte bilagene med eksterne kilder. Begge prosessene er avgjørende for å sikre nøyaktighet i opplysningene og årsregnskapet, samt selskapets økonomiske styring.

Lønn

Lønn

Lønnskjøring er prosessen hvor bedriften beregner og utbetaler lønn til sine ansatte. I dette inngår blant annet innsamling av ansattes lønnsdata, beregning av lønn, skattefradrag og andre trekk, utstedelse av lønnsslipper, rapportering til myndighetene, overføring av lønn til ansatte, håndtering av arbeidsgiveravgifter og generell etterlevelse av lover og regler knyttet til lønnsadministrasjon.

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsregnskapet er en regnskapsrapport som gir et overordnet bilde av selskapets økonomisk resultat for det gitte året. Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk, og er obligatorisk å levere for alle aksjeselskap. Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanse og noter. Store og øvrige foretak må og levere kontantstrømoppstilling.

Skattemelding

Skattemelding

Skattemeldingen for næringsdrivende er en samlet oversikt over aktiviteten i foretaket det foregående år. Den danner grunnlag for hvor mye skatt et selskap skal betale og må rapporteres til skattemyndighetene innen lovpålagt frist for å informere om selskapets økonomiske situasjon og skatteplikt i løpet av et skatteår.

Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven inneholder viktig informasjon om aksjonærene i selskapet, deres eierandeler, eventuelle utbytter de har mottatt, og andre relevante detaljer knyttet til selskapets aksjestruktur. Oppgaven er en rapport som aksjeselskaper i Norge må sende til skattemyndighetene hvert år, hvor hovedformålet med aksjonærregisteroppgaven er å gi skattemyndighetene informasjon som er nødvendig for å beregne riktig skatt for både aksjonærene og selskapet selv.

Prosjektregnskap/ delårsregnskap

Prosjektregnskap/ delårsregnskap

Prosjektregnskap refererer til en spesifikk form for regnskapsføring og økonomisk styring som er knyttet til gjennomføringen av prosjekter innenfor et selskap. Hovedformålet med prosjektregnskap er å nøye overvåke og kontrollere økonomien i hvert prosjekt. Dette inkluderer å følge kostnader, inntekter, ressursallokering og eventuelle endringer i prosjektets omfang. Et delårsregnskap er en økonomisk rapport som blir utarbeidet og offentliggjort i løpet av et regnskapsår, men som kun dekker en del av året. Dette rapportformatet gir interessenter, som investorer og aksjonærer, en oppdatering på en organisasjons økonomiske ytelse og posisjon i løpet av en spesifikk periode, vanligvis en kvartal.

`